Tagged

Luận bàn Quốc-Cộng

A collection of 6 posts

Ngoại giao đi dây và chọn lựa phiếu trắng của Việt Nam
Bình luận

Ngoại giao đi dây và chọn lựa phiếu trắng của Việt Nam

Chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn luôn phức tạp vì phải đi dây giữa nhiều thế lực quốc tế. Trong thời chiến, việc đi dây khó hơn trong thời bình, vì cường độ lôi kéo gia tăng căng thẳng của các bên. Đã có mấy quốc gia nào đã có thể đứng ngoài Thế chiến Thứ hai hay Chiến tranh Lạnh?