Skip to content

Featured

Giải pháp nào cho Việt Nam?

Giải pháp nào cho Việt Nam?

Qua vụ tranh luận giữa học giả Đỗ Thông Minh và ông Hà Văn Sơn, nhà độc thoại Nguyễn Ngọc Lập hỏi nhà báo Lê Vũ nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 2023, về đề tài giải pháp nào cho tương lai Việt Nam?