Skip to content

Giải pháp nào cho Việt Nam?

Qua vụ tranh luận giữa học giả Đỗ Thông Minh và ông Hà Văn Sơn, nhà độc thoại Nguyễn Ngọc Lập hỏi nhà báo Lê Vũ nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 2023, về đề tài giải pháp nào cho tương lai Việt Nam?

Qua vụ tranh luận giữa học giả Đỗ Thông Minh và ông Hà Văn Sơn, nhà độc thoại Nguyễn Ngọc Lập hỏi nhà báo Lê Vũ nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 2023, về đề tài giải pháp nào cho tương lai Việt Nam?

Đây là một đề tài mang tính nhìn về tương lai trong khi đa số những chương trình kỷ niệm ngày 30 tháng 4, chỉ nhắc lại quá khứ. Nhà báo Lê Vũ đánh giá hiện tình chính trị trong và ngoài nước và đưa ra ý kiến riêng về một giải pháp mà tất cả cùng thắng.

YouTube video

Latest