Skip to content

Tại sao một ông cụ gần chín mươi tuổi mà vẫn không mệt mõi lên tiếng về thế sự?

Ngô Kỷ, Khải Đào và Nguyễn Mạnh Cường trong một buổi hội luận ở Bônsa

Cụ Nguyễn Mạnh Cường là một nhân sĩ Bônsa vẫn thường xuyên xuất hiện phát biểu bình luận sự kiện cộng đồng hải ngoại, sự kiện bên Việt Nam và thế giới. Qua những phát biểu này, độc giả thấy được nhân sinh quan của một người từng sống và tham gia nhiều giai đoạn lịch sử hiện đại của Việt Nam, từ Pháp thuộc tiền chiến, đến thời Ngô Đình Diệm, đảo chánh, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu, sau giải phóng 1975, và di cư ra hải ngoại. Nhưng với một xuất phát như thế nào để một người tham gia một cách không mệt mõi với thế sự như thế? Mời bạn đọc lắng nghe cụ Nguyễn Mạnh Cường tự nói về thân thế của mình.

Latest